Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Vyhlášení výzvy č. 2 - Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko

MAS Sokolovsko - Vyhlášení výzvy č. 2 - Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko - z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013.

 

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.

(dále jen „MAS Sokolovsko“)

 

vyhlašuje Výzvu č. 2

 

k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko v následujících oblastech podpory (tzv. Fichích):

 

 

Fiche č. 1 – Obnova a rozvoj kvality života na venkově - opatření III.2.1.1.

 

Příjemce dotace:

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

 

Výše dotace:

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:

2 000 000,- Kč

v případě III.2.1.1.c) 1 500 000,- Kč

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:

50 000,- Kč

Max. výše dotace ze způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace:

90 %

 

Oblasti podpory:

a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí.

b) Vodovody, kanalizace a  ČOV pro veřejnou potřebu. 

c) Územní plán.

 

 

Fiche č. 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko - opatření III.2.1.2., vedlejší opatření III.3.1.

 

Příjemce dotace:

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

 

Výše dotace:

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:

2 000 000,- Kč

v případě III.2.1.2.c) 1 000 000,- Kč

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:

100 000,- Kč

Max. výše dotace ze způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace:

90 %

v případě III.3.1. se podpora řídí režimem „de minimis“  

 

Oblasti podpory:

a) Občanské vybavení a služby.

b) Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT.

c) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové environmentální a církevní aktivity.

d) Vzdělávací projekty.

 

Fiche č. 3 – Kulturní dědictví a tradice našeho venkova – opatření III.2.2., vedlejší opatření III.1.3.

 

Příjemce dotace:

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

 

Výše dotace:

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:

2 000 000,- Kč

v případě III.1.3.a) 1 500 000,- Kč

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:

50 000,- Kč

Max. výše dotace ze způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace:

90 % v režimu de minimis

 

Oblasti podpory:

a) Vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví.

b) Vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území.

c) Vypracování soupisů a mapování kulturního dědictví na venkově.

d) Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova.

e) Revitalizace (vč. stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů a soliterních dřevin.

f) Obnova či výstavba nových výstavních expozic a muzeí vč. pořízení jejich zařízení a vybavení.

g) Akce vedoucí k obnově, udržení, příp. rozvoji nových kulturních /lidových tradic.

h) Pěší, lyžařské trasy, hippostezky.

 

Fiche č. 4 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu – opatření č. III.1.3.

 

Příjemce dotace:

 

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání žádosti o dotaci.

 

Výše dotace:

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:

2 000 000,- Kč

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:

100 000,- Kč

Max. výše dotace ze způsobilých výdajů, ze který se stanovuje dotace:

Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.1.3. - viz Instrukce pro vyplňování Fiche. Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

 

Oblasti podpory:

- výstavba/přestavba/rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení,

- výstavba/přestavba/rekonstrukce a modernizace budov vč. nákupu vybavení půjčoven sportovního vybavení,

- výstavba/přestavba/modernizace a rekonstrukce objektů a ploch sloužících pro sportovně rekreační využití.

 

 

Fiche č. 5 – Rozvoj podnikání; zavádění využívání OZE na území MAS - opatření č. III.1.2.

 

Příjemce dotace:   

Oblast podpory a) Fyzické i právnické osoby mikropodnikatelé (i bez historie), žadatel nesmí být zemědělský podnikatel.

Oblast podpory b, c, d) Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě a splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků.

Oblast podpory b) Může být i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení (viz Fiche).

 

Výše dotace:

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:

2 000 000,- Kč

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:

100 000,- Kč

Max. výše dotace ze způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace:

 Záměr a, c, d) 60 %

Záměr b) 30 %, pokud žadatel uplatňuje pouze výdaje v kódech 299, 285, 286, 287 a 288, pak činí dotace max. 60 %

 

Oblasti podpory:

a) Zakládání a rozvoj mikropodniků.

b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice.

c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny.

d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

 

Územní vymezení

Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do územní působnosti MAS Sokolovsko: Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Hory, Chlum Svaté Maří, Chodov, Jenišov, Jindřichovice, Josefov, Kacéřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Mírová, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Šindelová, Stříbrná, Vintířov.

 

 

Důležité termíny

Doba realizace projektu je max. 24 měsíců (ve specifických případech 36 měsíců) od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je i nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF. Tato žádost musí být předložena MAS ke kontrole nejméně 14 dní před předložením na RO SZIF. Způsobilé výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF, s výjimkou výdajů nutných k přípravě projektu a výdajů spojených s nákupem nemovitostí, které mohou být realizovány od 1. 1. 2007 (pokud není stanoveno jinak).

 

Datum vyhlášení výzvy:                    23. dubna 2010          

Informační seminář:                                      26. dubna 2010  od 15.00 hodin v zasedací síni statku Bernard v Královském Poříčí

Příjem žádostí:                                  20., 24., 25.a 26. května 2010  denně od 8.00 do 17.00 hodin,

                                                           21. května 2010 od 8.00 do 13.00 hodin

                                                           v kanceláři MAS Sokolovsko o.p.s., nám. Míru 230, Březová

 

Způsob podávání žádostí

 

Žádosti o dotaci (nepodepsané) musí být doručeny osobně žadatelem, resp. oprávněným zástupcem statutárního orgánu žadatele nebo zástupcem pověřeným plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele. Doplnění veškerých podpisů žadatele bude provedeno až při příjmu žádostí před pracovníkem MAS Sokolovsko. Nutno předložit průkaz totožnosti. Doporučuje se dobu podání žádosti dohodnout telefonicky předem.

 

 

Žádost o dotaci:

Originál (SZIF), kopie (MAS)

Osnova projektu:

Originál (SZIF), kopie (MAS)

Povinné/nepovinné přílohy

Originál (SZIF), kopie (MAS)

CD se žádostí o dotaci (ve formátu .pdf) a osnovou projektu (ve formátu .doc  a  .pdf):

 2 x

 

 

Další informace a kontakty

 

Dokumentace potřebná pro zpracování a předkládání žádostí a další aktuální informace (Pravidla pro opatření IV. 1.2., žádost o dotaci, závazná osnova projektu – viz Samostatná př. 9 a další přílohy, předepsané formuláře, instruktážní listy apod.) jsou uvedeny na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz, sekce: „Program rozvoje venkova“ – „osa IV“ – „opatření IV. 1.2. „Realizace místní rozvojové strategie“. Specifická dokumentace MAS Sokolovsko, Výzva - Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko, znění jednotlivých Fichí vč. způsobilých výdajů jsou zveřejněny na stránkách www.mas-sokolovsko.eu. Zde jsou také odkazy nebo přímo dokumenty obsažené na stránkách www.szif.cz. Dodržení podmínek výše uvedených dokumentů a soulad projektu se Strategickým plánem LEADER MAS Sokolovsko je pro přijetí žádosti nezbytné.

 

V daném kole příjmu žádostí může žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

 

Vzhledem k administrativní náročnosti přípravy projektu a nutnosti seznámit se s Pravidly a způsobilými výdaji, doporučujeme žadatelům zúčastnit se informačního semináře pro žadatele dne 26. dubna 2010 od 15.00 hodin v zasedací místnosti (tzv. hodovní síň) na statku Bernard v Královském Poříčí. Po předchozí domluvě na č. tel. 352 633 520 lze využít osobních konzultací přímo v kanceláři MAS Sokolovsko nebo prostřednictvím e-mailu: mas.s.jagrikova@seznam.cz a mas.s.tegerova@seznam.cz.

DATUM

Středa, 30.září 2020

Svátek slaví Jeroným

 
AKTUALITY
 
29.09.2020
29.09.2020
29.09.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště