Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Seznámení právnických a fyzických osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

 

Podle § 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), má obecní úřad povinnost seznamovat právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

V souvislosti s tímto ustanoveními poskytla ORP Sokolov, Odbor životního prostředí – pracoviště krizového řízení podklady, obsahující informace o charakteru možného ohrožení ve správním obvodu ORP Sokolov, včetně charakteru možného ohrožení pro území naší obce a s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení v Karlovarském kraji je zpracována s využitím výstupů z Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje projednané a schválené v BR ORP Sokolov dne 20. 5. 2016. Analýza ve svém úplném znění je uložena v části C4.3.2 v Krizovém plánu ORP Sokolov.

V rámci Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje bylo identifikováno 29 rizik, z nichž 6 má potenciál způsobit vznik krizové situace na území ORP Sokolov (ty jsou dále rozpracovány v části B5 Krizového plánu ORP Sokolov) a postupy pro řešení dalších 23 rizik se zpracovávají v dokumentaci IZS.

Ve sloupci [1] tabulky č. 1 a 2 jsou uvedena rizika identifikovaná v Analýze ohrožení pro Karlovarský kraj. Sloupec [3] definuje stav zpracování typového plánu pro dané riziko. Sloupec [4] definuje, zda je dané riziko rozpracováno v KP ORP.

 

Tab. č. 1: Přehled rizik, pro která se zpracovávají opatření v Krizovém plánu ORP Sokolov

 

Riziko

Gesce za zpracování TP

Zpracován TP A/N

Rozpracování rizik na podmínky ORP Sokolov

[1]

[2]

[3]

[4]

Extrémní vítr

MŽP, MV

ANO

ANO

Dlouhodobé sucho

MŽP, MZe, MV

NE1)

ANO

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

MPO, MV

ANO

ANO

Povodeň

MŽP, MV, MZe

ANO

ANO

Přívalová povodeň

MŽP, MV, MZe

NE1)

ANO

Zvláštní povodeň

MZe, MV, MŽP

ANO

ANO

1) Typový plán pro dané riziko bude zpracován do 31. 12. 2017.

Tab. č. 2: Přehled rizik, pro která se zpracovávají opatření v dokumentaci IZS KV Kraje

Riziko

Zpracované STČ IZS

Rozpracováno v HPK

[1]

[3]

[4]

Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení

 

Havarijní karty – A2 HPK PKČ HPK

Náledí a ledovka

STČ 08/IZS

STČ 09/IZS

STČ 10/IZS

STČ 15/IZS

Plány konkrétních činností HPK

 

Extrémně vysoké teploty

STČ 09/IZS

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu

 

Výskyt extrémně nízké teploty

STČ 15/IZS

Epidemie – hromadné nákazy osob

STČ 11/IZS

Únik nebezpečné chemické látky při přepravě

STČ 08/IZS

STČ 10/IZS

STČ 15/IZS

Plány konkrétních činností HPK

 

Závažná nehoda v letecké dopravě

STČ 04/IZS

Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu)

STČ 01/IZS

STČ 03/IZS

STČ 05/IZS STČ 06/IZS

STČ 14/IZS

Narušení dodávek plynu velkého rozsahu

 

Požár v přírodě

 

Sněhová kalamita

STČ 10/IZS

STČ 15/IZS

Námraza

 

Migrační vlny velkého rozsahu

 

Svahová nestabilita

 

Závažná nehoda v silniční dopravě

STČ 08/IZS

STČ 09/IZS

Narušení dodávek tepla velkého rozsahu

 

Epizootie – hromadné nákazy zvířat

STČ 11/IZS

 

Závažná nehoda v drážní dopravě

STČ 09/IZS STČ 15/IZS

Epifytie – hromadné nákazy polních kultur

 

Požár v zástavbě a v průmyslu

 

Výbuch v zástavbě a v průmyslu

STČ 09/IZS

Nález nevybuchlé munice

STČ 01/IZS  STČ 03/IZS

Poznámka: Dne 17. února 2016 byla schválena Bezpečnostní radou státu (usnesení č. 17) Analýza hrozeb pro Českou republiku, která je uložena v části C4.3.1 v KP ORP.

 

 

 

 

 

 

 

Přehled hrozeb pro jednotlivé obce ve správním obvodu ORP Sokolov

V části A2.1 KP ORP jsou uvedeny veškeré jevy, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí ve správním území obce Kynšperk nad Ohří.

Analýza ohrožení obcí na území ORP Sokolov                                                                                                           

 

 

Podle zákona č. 239/2000 Sb.

Podle zákona
č. 224/2015 Sb.

Podle zákona č. 254/2001 Sb.

Podle zákona
č. 240/2000 Sb.

 

Zóny HP, ochranná pásma chovu

Zóny VHP

Oblasti ohrožené přirozenou a zvláštní povodní, přívalová povodeň

Rizika, pro která se zpracovávají opatření v KP ORP

Kynšperk n/Ohří

Chov – AGRO IGM s.r.o., skot, Milíkov

 

Přirozená povodeň Q100 Libocký potok

Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie

Chov – Černohorský Ivo, skot, Arnoltov

Přirozená povodeň Q100 Ohře

Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice

Přirozená povodeň Q100 Velká Libava

Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina

Přívalové srážky – kritický bod – 5 míst

Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov

Zvláštní povodeň VD Horka

Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice

Zvláštní povodeň VD Jesenice

Zóna HP ÚV Nebanice - Chlor

Zvláštní povodeň VD Skalka

 

Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení

Přehled krizových opatření a způsob jejich provedení je součásti Krizového plánu ORP Sokolov v části B1. Výpis z krizového plánu ORP Sokolov část B1 je k nahlédnutí na obecním úřadu obce.

Mapa rizik ORP Sokolov – část C3 KP ORP

Územní a objektová rizika jsou zanesena v GIS HZS ČR a data v něm obsažená jsou dostupná pro činnost KOPIS, KŠK a KŠ ORP.

 

 

DATUM

Sobota, 19.leden 2019

Svátek slaví Doubravka

 
AKTUALITY
 
18.01.2019
15.01.2019
14.01.2019
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
19.09.2018
15.08.2018
09.07.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště