Uživatelské jméno: Heslo:

Cyklotrasy

oficiální stránky města

Volby do Evropského parlamentu 2024

Termín voleb do Evropského parlamentu byl prezidentem České republiky vyhlášen na dny:
pátek 7. 6. 2024 (14:00 - 22:00 h) a sobotu 8. 6. 2024 (8:00 - 14:00 h) - publikováno ve  sbírce zákonů č. 38/2024 ze dne 27. 2. 2024.

 

Podle zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákoknů, ve znění pozdějších předpisů má právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 23. 4. 2024) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.


Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Občan ČR:
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (tj. 28. 4. 2024) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pokud volič změní místo trvalého pobytu v rámci území ČR po 40. dni přede dnem voleb (tj. po 28. 4. 2024) musí na obecním úřadě v místě původního trvalého pobytu požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenou částí a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 40. dnem přede dnem voleb, nemusí činit žádný úkon.

Občan jiného státu EU:
Občan jiného státu, který má právo hlasovat a který není dosud veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 28. 4. 2024.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 5. 6. 2024, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

 

Informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

 

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků voličům je zákonem stanovena 3 dny přede dnem volby, tj. úterý 4. 6. 2024. V případě nedoručení zásilky s hlasovacími lístky, obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

  •     platným občanským průkazem,
  •     platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

 

Volby v nemocnici, zdravotnických nebo sociálních zařízeních

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště:

a) na základě zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - voliči, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území ČR. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů k zápisu do seznamu voličů, obecnímu úřadu nejpozději 20 dnů před volbami (tj. 18. 5. 2024 do 16:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v příslušném zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným dokladem totožnosti) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 5. 2024 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 5. 6. 2024 do 16:00 hod.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá), nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (pouze z datové schránky voliče = fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 31. 5. 2024 do 16:00 hod.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

 

 

 

 

 

DATUM

Čtvrtek, 23.květen 2024

Svátek slaví Vladimír

 
AKTUALITY
 
22.05.2024
17.05.2024
17.05.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště