Uživatelské jméno: Heslo:

Hasiči

sbor dobrovolných hasičů

Informace pro vás

Jak ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost

Při ohlašování požáru nebo jiné mimořádné události preferujte prosím vytočení telefonního čísla 150 nebo 112. Dovoláte se na krajské operační středisko, odkud nám požární poplach pomocí bezdrátové technologie bezprostředně vyhlásí. Část lidí napadne při potřebě pomoci nejprve hledat v telefonním seznamu místní hasičárnu, kde v té době nikdo nemusí být přítomen a je-li někdo zrovna přítomen, tak stejně musí volat na nadřazené operační středisko. Proto je pro Vás nejlepší řešení volat 150 nebo 112

Houkání sirény

Houká siréna a vy nevíte co se děje? Tak pozorně čtěte

 • Test sirény - je prováděn každou první středu v měsíci, siréna nepřetržitě zní po dobu 140 vteřin
 • Požární poplach - slouží ke svolání členů jednotky dobrovolných hasičů obce Siréna 25 vteřin zní, po té 10 vteřin kolísá, a opět 25 vteřin zní - po tomto signálu dbejte zvýšené opatrnosti, protože přes město projedou hasičské vozy.
 • Všeobecná výstraha - siréna zní 140 vteřin kolísavým tónem - pokud uslyšíte tento tón zapněte si jakýkoliv hromadný sdělovací prostředek, zde se dozvíte, proč byla všeobecná výstraha vyhlášena - doporučujeme regionální rádia, televizi atd.
 • Technologický test - siréna se rozezvučí na dobu cca 3 vteřiny - provádí se technologický test (např. po opravě)

Vypalování travnatých porostů

Vypalování travnatých porostů je v ČR ZAKÁZÁNO (paragraf 17, odstavec 3, písmeno f) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Pálení klestí

Pokud budete pálit staré klestí a jste právnická osoba musíte toto nahlásit před započetím činnosti na krajské operační středisko. Pokud budete pálit staré klestí a nejste právnická osoba, potom ohlášení na krajské operační středisko doporučujeme. Pro nahlášení prosím využijete webový formulář, který naleznete zde. Popřípadě můžete pálení klestí nahlásit na tel. čísle 950 370 111. Samozřejmostí je, že místo pálení musíte mít vhodně zabezpečeno, zajištěn nepřetržitý dozor a po spálení vše důkladně dohasit.


Komíny a kouřovody

( Vyhláška 246/2001 paragraf 43)

 1. Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
 2. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístnění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa

Řidiči

Parkujte prosím svá vozidla tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd požárních vozidel. Stačí, když budete dodržovat Zákon o provozu na pozemních komunikací.

Skladování hořlavých kapalin a plynů

Mimo jiné:  (celé znění najdete ve vyhlášce 246/2001 paragraf 44 )
Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení.

  Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, v kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Povinnosti fyzických osob

( výňatek ze zákona č.133/85 Sb.ve znění pozdějších předpisů paragraf 17)

     (1) Fyzická osoba je povinna

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 • obstarat  požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

     (2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen  podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

     (3) Fyzická osoba nesmí

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy11),
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
 • používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 • provádět vypalování porostů.

    (4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

    (5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).


DATUM

Pondělí, 24.červen 2024

Svátek slaví Jan

 
AKTUALITY
 
21.06.2024
21.06.2024
18.06.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště