Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Jednací řád Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří vydává v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon), tento svůj jednací řád, kterým stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva města.
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání a usnášení zastupitelstva. Zastupitelstvo města rozhoduje v rámci své působnosti vymezené v ustanovení § 84 a § 85 zákona.  
 
 
Čl. 2
Svolávání zasedání
 1. Zasedání zastupitelstva svolává starosta zpravidla jedenkrát za dva měsíce,  nejméně však jednou za tři měsíce, a to nejpozději 7 dnů před jeho konáním.
 2. Zasedání zastupitelstva se svolává tak, že se členům zastupitelstva zašle pozvánka na jednání tak,  aby ji obdrželi spolu s materiály k jednání nejpozději 7 dnů před stanoveným termínem zasedání, a dále se svolání zveřejní na úřední  desce, výlepních plochách města a na webových stránkách města, alespoň 7 dnů před zasedáním.
 3. Svolání obsahuje dobu konání zasedání, místo jeho konání a navržený  program jednání.
 

Čl. 3.
Příprava zasedání

 1. Přípravu  zasedání organizuje starosta a zajišťuje tajemník městského  úřadu.
 2. Materiály pro jednání zastupitelstva jsou předkládány v elektronické podobě a musí obsahovat :
  -  název materiálu
  -  název předkládajícího  orgánu a jméno zpracovatele nebo jméno a funkci předkladatele
  -  návrh na usnesení, včetně zodpovědnosti za jeho plnění a termínů splnění nebo kontroly  plnění
  -  důvodovou zprávu,  v níž bude členům zastupitelstva podána ucelená informace  o projednávané problematice, zejména musí obsahovat stručné shrnutí a výstižné a konkrétní zhodnocení současného stavu po stránce právní a ekonomické, rozbor příčin nedostatků dosavadního stavu, vysvětlení potřeby přijmout navrhovaná opatření, předpokládanou finanční náročnost na městský rozpočet, vysvětlení ekonomických, společenských či jiných cílů, jichž má být rozhodnutím dosaženo, způsob provedení navrhovaných opatření a lhůty a zodpovědnost za jejich provedení
  -  vyjádření rady města eventuálně příslušného výboru nebo komise
 3. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání mají členové zastupitelstva města, rada města a výbory zastupitelstva.
 4. Podklady  pro jednání zastupitelstva předkládá předkladatel v dostatečném časovém předstihu a počtu tak, aby mohly být včas projednány radou města, zkompletovány a rozeslány a členové zastupitelstva je obdrželi nejpozději 7 dnů před zasedáním.

ČL. 4
Účast na zasedání

 1. Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva.  Nemohou-li se zúčastnit, jsou povinni předem svou neúčast, pozdní příchod či předčasný odchod omluvit starostovi města.
 2. Účast  na zasedání stvrzují členové  zastupitelstva města svým  podpisem do prezenční listiny.

 

Čl. 5
Průběh zasedání

 1. Zasedání řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Starosta může řízením pověřit i jiného člena  zastupitelstva města, který je s projednávaným programem dobře obeznámen.
 2. V zahajovací  části předsedající:
  - prohlásí, že  jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno
  - konstatuje počet  přítomných členů zastupitelstva a skutečnost, zda je přítomna nadpoloviční  většina  členů zastupitelstva a je možno přistoupit k jednání
  - konstatuje, že  ověřovatelé zápisu z minulého jednání potvrdili jeho  správnost a úplnost, eventuálně, že  jej odmítli  potvrdit. V případě námitek k zápisu rozhodne jeho znění  zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů
  - navrhne členy  návrhové komise, dva ověřovatele zápisu, eventuálně členy mandátové a volební komise a nechá je schválit
  - přednese návrh programu zasedání a dá jej schválit
 3. Na  zasedání zastupitelstva může být jednáno jen o věcech, které  byly zařazeny do návrhu programu a o věcech, s jejichž  zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas.
 4. Úvodní  slovo k jednotlivým bodům má předkladatel.
 5. Po přednesení úvodního slova dá starosta prostor občanům k vyjádření jejich stanovisek k projednávané věci a poté otevře rozpravu zastupitelů. Po skončení rozpravy nechá hlasovat o navržených usneseních.
 6. Vyjádření občanů, rozprava a hlasování probíhá  ke každému bodu programu zvlášť, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Udělení slova a vyjadřování stanoviska občany se řídí ustanoveními tohoto jednacího řádu o příspěvcích  v rozpravě.
 7. Do  rozpravy se členové zastupitelstva přihlašují zvednutím ruky  a předsedající jim uděluje slovo v pořadí, v němž  se přihlásili. Bez ohledu na pořadí udělí předsedající  slovo členu zastupitelstva, který uplatňuje technickou či faktickou  poznámku, členu vlády nebo jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci nebo zástupci orgánů kraje.
 8. Rozprava  je skončena nehlásí-li se do ní již žádný z členů. Může být skončena i na návrh člena zastupitelstva, o němž  zastupitelstvo hlasuje bez rozpravy.
 9. Pokud  se zastupitelstvo v jednotlivé věci nerozhodne jinak, platí  pro rozpravu tato pravidla:
  - doba úvodního  slova je omezena na 10 minut
  - doba příspěvku  v rozpravě je omezena na 3 minuty
  - každý člen  zastupitelstva, kromě předkladatele odpovídajícího na dotazy,  má právo k projednávané věci  mluvit maximálně  dvakrát
  - technické a  faktické poznámky jsou omezeny na 1/2 minuty
  - nemluví-li řečník k věci, předsedající jej na tuto skutečnost upozorní,  odklání-li se řečník od projednávané problematiky i nadále, může mu předsedající odejmout slovo. To platí i o překročení doby příspěvku.
  - každý řečník je z důvodu pořizování zvukového záznamu povinen použít audiotechniku a hovořit tak, aby jeho řeč mohla být zaznamenána v dostatečné kvalitě pro přepis.
 10. Předsedající  může zasedání na nezbytnou dobu přerušit, došlo-li k jeho  narušení.
 11. Klesne-li v průběhu  zasedání počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční  většinu nebo z jiných závažných důvodů, znemožňujících jeho  řádné dokončení, přeruší předsedající zasedání taktéž.  V těchto případech oznámí předsedající, že starosta svolá pokračující zasedání způsobem stejným jako řádné  zasedání, a to do 15-ti dnů od jeho přerušení.

 

Čl. 6
Hlasování zastupitelstva

 1. Hlasování  zastupitelstva se provádí veřejně, nerozhodne-li zastupitelstvo  v jednotlivé věci o tajném hlasování.
 2. Veřejné  hlasování řídí, zjištění výsledků zabezpečuje a výsledky vyhlašuje předsedající.
 3. Tajné  hlasování řídí, výsledky zjišťuje a vyhlašuje mandátová a volební komise.
 4. Při  veřejném hlasování členové zastupitelstva hlasují zdvižením  ruky pro návrh, proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.  Při tajném hlasování označí hlasovací lístek způsobem určeným  mandátovou a volební komisí.
 5. Byl-li  k usnesení podán protinávrh, hlasuje se napřed o tomto  protinávrhu. Protinávrhem se myslí návrh na zamítnutí návrhu.
 6. Byly-li  k usnesení podány pozměňující návrhy, hlasuje se napřed  o těchto navržených změnách, a to v pořadí, ve kterém  byly podány, poté o ostatních částech návrhu. Pozměňujícím  návrhem se myslí návrh na úpravu návrhu.
 7. V případě,  že návrh usnesení byl předložen v několika variantách,  hlasuje se o nich v pořadí uvedeném v usnesení.
 8. Získá-li  návrh, protinávrh, pozměňovací návrh či jedna z variant  návrhu potřebnou většinu hlasů, prohlásí jej předsedající  za schválený. O dalších se již nehlasuje.
 9. Nejsou-li  uplatněny k návrhu usnesení protinávrhy či pozměňující  návrhy a nezíská-li návrh potřebnou většinu, prohlásí  jej předsedající za zamítnutý.
 10. Jsou-li uplatněny  k návrhu usnesení protinávrhy či pozměňující návrhy,  nebo nezíská-li potřebný počet hlasů ani jedna z variant, přeruší předsedající zasedání a vyzve zástupce volebních  stran k dohodovacímu řízení. Dohodovacímu řízení předsedá  předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu,  že upravený návrh získá potřebnou většinu, obnoví předsedající přerušené  zasedání, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li  ani takto upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí jej  předsedající za zamítnutý.
   

Čl. 7
Usnesení

 1. Návrh  usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení je součástí předložených  podkladů. Návrh konečného znění usnesení, upravený o případné  pozměňující návrhy či konkretizovaný v určité variantě  vychází z rozpravy členů zastupitelstva a návrhová komise  jej přednese před hlasováním.
 2. Konečné  znění usnesení návrhová komise zaznamená do souhrnu všech  usnesení, které na závěr jednání přednese a vyhlásí počty  hlasů pro jednotlivá usnesení.

 

Čl. 8
Ukončení zasedání

 1. Předsedající  prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené, byl-li schválený program  jednání vyčerpán.
   

 

Čl. 9
Organizačně technické  záležitosti

 1. O  průběhu jednání se pořizuje zápis a zvukový záznam, v němž  se uvádí zejména:
  -    den a místo  zasedání
  -    hodina zahájení  a ukončení, eventuálně přerušení včetně jeho doby a důvodu
  -    jména přítomných  členů zastupitelstva
  -    jména omluvených  i neomluvených členů zastupitelstva s uvedením těchto skutečností
  -    jména ověřovatelů
  -    program zasedání
  -    průběh rozpravy  k jednotlivým bodům se jmény řečníků a obsahem jejich  příspěvků
  -    podané návrhy,  dotazy, odpovědi a technické a faktické poznámky
  -    výsledky hlasování  k jednotlivým návrhům
  -    schválené znění  usnesení
  -    další skutečnosti,  které by se podle zapisovatelů měly stát součástí zápisu
 2. Součástí  zápisu je prezenční listina, souhrn přijatých usnesení a  dotazy a návrhy podané členy zastupitelstva písemně.
 3. Zápis  se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva,  podepisuje jej starosta a ověřovatelé po jeho přečtení a  zjištění, že odpovídá průběhu jednání, je správný a  úplný. Takto podepsaný zápis se považuje za ověřený. Poté  je zápis uložen u městského úřadu k nahlédnutí, členové  zastupitelstva k němu mohou vznést námitky. Zápis je vyložen  k nahlédnutí i na následujícím zasedání zastupitelstva,  a to včetně písemných námitek.
 4. Zvukový  záznam z jednání může být vymazán až po ověření  zápisu, ke kterému nebyly vzneseny připomínky nebo po rozhodnutí  zastupitelstva města o námitkách člena zastupitelstva  proti zápisu, nejdříve však po 6 měsících.
   
 

Čl. 10
Zabezpečení plnění  usnesení a kontrola

1. Usnesení plní ten, komu je usnesením určitý úkol uložen, a to ve lhůtě v usnesení uvedené. O  kontrole plnění usnesení zastupitelstva předkládá kontrolní výbor pololetně souhrnou informaci zastupitelstvu města.

  
Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Ruší se jednací řád účinný od 3. dubna 2002.
Nový jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 46 ze dne 13. listopadu 2008 a nabývá účinnosti dne 1. prosince 2008.

 

Ing. Josef Baron                                                                 René Bolvari

místostarosta                                                                      starosta

 

 

 

DATUM

Čtvrtek, 25.duben 2024

Svátek slaví Marek

 
AKTUALITY
 
24.04.2024
23.04.2024
19.04.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště